TOM XXXVI – 2015 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXVI

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Marek Parchem
Symbolika teriomorficzna w żydowskich pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni na przykładzie Księgi Daniela (Dn 7-8), Apokalipsy zwierząt (1 Hen 85-90) i Czwartej Księgi Ezdrasza (4 Ezd 11-12)

Ks. Grzegorz Szamocki
Świadomość grzechu oraz etyczna i religijna odpowiedzialność młodych w Starym Testamencie

Ks. Bartłomiej Wittbrodt
Nauczanie św. Jakuba Apostoła o sakramencie namaszczenia chorych w perspektywie biblijnej

Urszula Brzozowska
Duchowość miłosierdzia w świetle encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia

Ks. Zygfryd Glaeser
Cierpienie Boga w wydarzeniu krzyża Jezusa Chrystusa w ujęciu Sergiusza Bułgakowa

Jerzy Sojka
Problem pierwszego dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w dyskusji na forum Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010

Ks. Janusz Szulist
Polaryzująca funkcja krzyża w narodzie

Ks. Edward Wasilewski
Motywacja dobroczynności chrześcijańskiej w świetle „wykresografii”

Magdalena Parzyszek
Wartości w kształtowaniu osobowości w nauczaniu ks. Zygmunta Mościckiego

Magdalena Ewa Ruszel
„Podwórko komputerowe” a „podwórko z trzepakami” – wybrane, psychologiczne aspekty współczesnych relacji u dzieci

Ks. Łukasz Marczak
Problem wieloznaczności pojęcia „zrównoważony rozwój”

Ks. Wiel Eggen Sma
Flint Stone Heritage: Religion and Technical Ideology

Beata Łukarska
Praktyczne wskazania dla życia osobistego i społecznego w wybranych tekstach literatury religijnej XVII – poł. XVIII wieku

Dominik Bień
Zawodowy Związek Federacyjny „Wolność” – działalność i myśl społeczno-polityczna

Piotr Stefaniak
Słynna gdańska polonuska: Siostra Lucjana Maria-Wanda Makurath (1911-1999)

Jędrzej Szerle
Młyn zbożowy w Oksywiu. Geneza – funkcjonowanie – upadek (XIV–XVIII w.)

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Chichosz (Rec.)
Krzysztof Kamil Stolz, Nowa desiderata – desiderium novum, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 184.

Ks. Wojciech Chchosz (Rec.)
Dariusz Kurzydło, Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy młodziezży, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 301.

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Marcin Kaznowski, Uwikłani w szczęśliwą winę. Grzech pierworodny w świetle teorii mimetyczno-ofiarniczej René Girarda, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015, s. 278.

Krzysztof Pilarz (Rec.)
Richard C. Steiner, Disembodied Souls: The Nefesh in Israel and Kindred Spirits in the Ancient Near East, With an Appendix on the Katumuwa Inscription, SBL Press, Atlanta 2015, s. xvi + 210.

Contents

Noty o autorach