TOM XXXIII – 2013 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXIII

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Sławomir Zatwardnicki
Ku teologicznemu pogłębieniu rozumienia natchnienia i interpretacji Pisma Świętego. Śladami Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

Ks. Mirosław Twardowski
Kardynała Christopha Schönborna wizja relacji ewolucja-stworzenie

Ks. Marek Jodkowski
Parafia Gowidlino na Kaszubach w XIX wieku

Mateusz Ihnatowicz
Collegium Russicum w przykładowym materiale aparatu bezpieczeństwa z lat 50. XX w.

Piotr Stefaniak
Dzieje mniszek zakonu kaznodziejskiego na Węgrzech w XX wieku

Jacek Knopek
Polityka państwa polskiego wobec krajów rozwijających się w świetle planu pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 1973 r.

Wojciech Stankiewicz
Regulacja urodzeń a przemiany społeczno-gospodarcze w Chińskiej Republice Ludowej

Ks. Robert Kaczorowski
Kwestia rozumienia tekstu liturgicznego w twórczości Giovanniego Pierluigiego da Palestriny na przykładzie Credo z Missa Papae Marcelli

Ewa Kopeć
Wiedza rodziców o potrzebach psychofizycznych dziecka w wiekuwczesnoszkolnym (w świetle badań na terenie powiatu kolbuszowskiego)

Magdalena Ewa Ruszel
Zaniedbania psychiczno-duchowe rodziców względem własnych dzieci

Małgorzata Parzych
Źródło sukcesu czy niepowodzenia? O genologicznej heterogeniczności pisarstwa Pawła Huellego

Lucyna Przybylska
Problem krzyży powypadkowych w Gdańsku

Ewa Wojaczek
Die Frequenz des Gebrauchs des Lexems Gott in den deutschen und polnischen Sprichwörtern sowie Idiomen als Maßstab religiöser Prägung beider Sprachen

Recenzje i omówienia

Joanna Gomoliszek (rec.)
Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 396

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Abp Józef Kowalczyk, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2013, ss. 349+6 nlb

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Edward Olszewski, Fryderyk Chopin i Thomas Dyke Acland Tellefsen.Polsko-norweskie więzi muzyczne odkrywa pianistka Małgorzata Jaworskaz Krakowa i norweskiego Arendal, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2013, ss. 32

Ks. Zdzisław Kropidłowski (rec.)
Anna Paluszak-Bronka, Nowo wydany kancjonał pruski z królewskiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 222, il. 10

Ks. Adam Romejko (rec.)
Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2013, ss. 377

Ks. Adam Romejko (rec.)
Ks. Krzysztof Tyliszczak, Rola młodzieżowych Kursów Loreto w duszpasterstwie polonijnym w Europie Zachodniej, Bernardinum, Pelplin 2012, ss. 483

ks. Wojciech Zawadzki (rec.)
„Rocznik Elbląski”, tom XXIV, Elbląg 2012, ss. 364

Contents

Noty o autorach