TOM XXXI – 2012 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXI

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Grzegorz Szamocki
Język integracji narodowej w Joz 24,1-24

Ks. Janusz Nawrot
Gdy religia burzy i buduje kulturę. Kilka biblijnych przykładów wpływu religii na kulturę ludów

Ks. Piotr Przyborek
Szabat w Łukaszowej narracji o nauczaniu Jezusa w synagodze w Nazarecie (4,16-30)

Ks. Krzysztof Smykowski
Implikacje filozoficznej natury prawdy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara

Ks. Marcin Kaznowski SDB
Koncepcja grzechu pierworodnego u Raymunda Schwagera

Krzysztof Lewalski
Wzór duszpasterza w świetle wybranych opracowań pastoralnych okresu zaborów. Zarys problematyki

Ks. Ginter Dzierżon
Zakres wykonywania władzy wykonawczej (kan. 136 KPK)

Adam Bartczak
Nierozerwalność małżeństwa dobrem potomstwa

Ks. Józef Młyński
Rodzina pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa (Familiaris consortio, nr 42)

O. Marcin Lisak OP
Pomiędzy sprywatyzowaną funkcją i publicznym działaniem religii: liberalno-chrześcijański podsystem społeczny Michaela Novaka

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Kościół w Gdańsku wobec niezależnych środowisk młodzieżowych w latach 80. XX w.

Ks. Marek Jodkowski
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie w XIX i I poł. XX w.

Witold Marcoń
Polscy duchowni katoliccy w Sejmie Śląskim

Grzegorz Piwnicki, Adam Klein
Polska polityka morska za panowania ostatnich dwóch Jagiellonów i jej pokłosie

Aneta Bołdyrew
Społeczne inicjatywy na rzecz walki z patologiami w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.

Wojciech Dutka
Kobiety w powstaniu styczniowym w świetle historiografii powstańczej 1863-1918

Ks. Robert Kaczorowski
Msze per annum (VI-X) z pelplińskiego śpiewnika opublikowanego w 1871 r.

Ks. Grzegorz Poźniak
W poszukiwaniu miejsca dla koncertów muzyki popularnej w świątyni katolickiej

Magdalena Ewa Ruszel
Cierpienia duchowe dziecka. Psychologiczne aspekty

Małgorzata Szatan
Strach a lęk w ujęciu nauk humanistycznych

Izabela Sowa
Aktywność religijna nastolatków i jej wpływ na ich zachowania konsumpcyjne

Beata Słobodzian
Non-governmental organisations in the modern cultural order of Gdynia – a problem outline

Michał Kubiak
Ordoliberalizm a koncepcja i praktyka społecznej gospodarki rynkowej

Beata Łukarska
Tytuły maryjne w wybranych utworach literatury religijnej polskiego baroku

Recenzje i omówienia

Abp Tadeusz Gocłowski
Życie Księdza Profesora Usowicza jako wydarzenie – szkic do jego portretu

Katarzyna Łasak (rec.)
Exploring Social Rights. Between Theory and Practice, red. D. Barak-Erez, A. M. Gross, Hart Publishing, Oxford 2011, ss. 426

Ks. Adam Romejko (rec.)
René Girard, Battling to the End. Conversations with Benoît Chantre, Michigan State University, East Lasing 2010, ss. 237

Ks. Adam Romejko (rec.)
Polish Migration to the UK in the ‘New’ European Union, red. Kathy Burrell, Ashgate, Farnham – Burlington 2009, ss. 241

Ks. Adam Romejko (rec.)
Anne White, Polish Families and Migration since UE Accession, The Policy Press, Bristol 2011, ss. 266

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
„Ikona ponad podziałami” – sprawozdanie z wystawy ikon z Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów w Zamłyniu

Contents

Noty o autorach