Theologie im Spannungsfeld von Politik- und Literaturwissenschaft. Sprawozdanie z 12. International Colloquium of Dramatic Theology

Autor: Ks. Adam Romejko

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-048

Do pobrania: PDF

Sprawozdanie

Banałem jest stwierdzenie o przemijaniu. Łatwo je dostrzec przy okazji spotkania z osobą dawno niewidzianą, np. w ramach organizowanych, przy okazji najczęściej okrągłych rocznic, zjazdów absolwentów. Rzadziej mamy do czynienia z regularny-mi spotkaniami osób, które miały sposobność zasiadać wspólnie w szkolnej ławie. Do wyjątku na tym polu należy International Colloquium of Dramatic Theology (Międzynarodowe Kolokwium nt. Teologii Dramatycznej). To coroczne spotkanie osób, które pod kierownictwem ks. profesora Józefa Niewiadomskiego (1951-), przygotowywały na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Innsbruckiego rozprawy doktorskie. Wśród nich jest ks. Adam Romejko, autor niniejszego spra-wozdania, który w latach 1999-2004 odbywał studia doktoranckie na ww. wydziale. Spotkania odbywają się jednego roku w Innsbrucku, drugiego w różnych krajach europejskich, w których mieszkają absolwenci. Pierwszy zjazd miał miejsce w 2007 r. w Innsbrucku. Powołano wówczas do istnienia Międzynarodowe Kolokwium nt. Teologii Dramatycznej, które prawnie zostało osadzone w przestrzeni Uniwersytetu Innsbruckiego. Jego nazwa koresponduje z teologią dramatyczną – intelektualnym modelem wypracowanym w Innsbrucku, we współpracy z ks. Niewiadomskim, przez Raymunda Schwagera (1935-2004), szwajcarskiego jezuitę, który od 1977 r. do śmierci był profesorem teologii dogmatycznej i ekumenicznej.