Bartłomiej Stypa, Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 420

Autor: Ks. Zbigniew Wanat (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-047

Do pobrania: PDF

Recenzja

Jednym z aspektów refleksji na posługą spowiednika jest zwrócenie uwagi na róż-ne grupy penitentów. Wśród nich chyba najliczniejszą grupę stanowią małżonkowie. Autorzy opracowań dla spowiedników starają się możliwie najlepiej ukazać specy-fikę małżeńskiego powołania, ich zadania i obowiązki, a także trudności i problemy natury moralnej związane z życiem małżeńskim. Wiedza ta jest konieczna, by owoc-nie sprawować sakrament pokuty i pojednania, formować sumienia małżonków i to-warzyszyć im w duchowym rozwoju. Jednak ze względu na dynamicznie zmienia-jący się kontekst społeczny i kulturowy, refleksję nad zadaniami spowiednika trzeba ciągle aktualizować i pogłębiać. To jedno z bardzo ważnych zadań, które staje przed teologami moralistami, którzy zwykle jako księża są także aktywnymi spowiedni-kami. Dlatego z radością i uznaniem należy przyjąć fakt, że zadanie to podjął o. Bartłomiej Stypa OFM, a owoce jego pracy ukazały się w ramach serii wydawniczejStudia i materiały publikowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Ada-ma Mickiewicza w Poznaniu.