TOM XLII – 2018

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLII

Artykuły

Ks. Grzegorz Rafiński
Odniesienia do Starego Testamentu w Listach św. Pawła

Ks. Adam Kubiś
Metafora oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 1. Oblubieniec spotyka Oblubienicę (J 1–4)

Roman Marcinkowski
Funkcja szabat goj w wybranej literaturze rabinicznej

Ireneusz Milewski
Winnica eremity Saby. Uwagi na temat Vita Hilarionis (17, 26-27) autorstwa Hieronima ze Strydonu

Dariusz Aleksander Dekański
Obraz duchowieństwa w „Kronice oliwskiej” do przełomu XIII/XIV w.

Mateusz Ihnatowicz
Wizyta generała zakonu jezuitów o. Pedro Arrupe SI w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1969 r. w dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Ks. Ivan Platovnjak SJ
Pobożność ludowa: Żywa czy „martwa” tradycja?

Ks. Wiesław Łużyński
„Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno”. Aktualność Dekalogu .

Ks. Janusz Szulist
Zasada prawdy w nauczaniu społecznym Benedykta XVI

Ks. Grzegorz Świst
Wolność sumienia i religii w Konstytucji RP z 1997 roku w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym

Ks. Łukasz Pondel
Chrystologiczna rewitalizacja ekumenizmu na podstawie Listu do Rzymian św. Pawła w dialogu z Der Römerbrief Karla Bartha

Jakub J. Woźniak
Niezbywalność prawdy a cnota tolerancji w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym w pismach Josepha Ratzingera-Benedykta XVI

Ks. Wiel Eggen SMA
Banda Infantka. O niewypowiedzianej prawdzie płci

Ewa Rogowska-Cybulska
Obraz księdza w etymologiach ludowych nazw polskich miejscowości

Edward Jakiel
Indeks biblijny do twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Prolegomena

Ks. Robert Kaczorowski
„O, Polsko, idź w imię Boga”. Trzy pieśni Ottona Mieczysława Żukowskiego jako wyraz miłości do kraju ojczystego

Ks. Adam Romejko
Obraz Boga w filmie Miloša Formana Amadeusz

Marcin Subczak
Między odwróceniem duszy a poznaniem mistycznym. Interpretacje początku i końca filozofii w dialogach Platona

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Jacek Hadryś, Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego, „Studia i Materiały”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2017, s. 297.

Ks. Adam Romejko (rec.)
Paul Ronzheimer, Sebastian Kurz. Die Biografie, Herder, Freiburg im Breisgau 2018, ss. 191.

Ks. Łukasz Koszałka (rec.)
April D. DeConick , The Gnostic New Age: How a Countercultural Spirituality Revolutionized Religion from Antiquity to Today, Columbia University Press, New York 2016, s. xii i 380.

Ks. Zbigniew Wanat (rec.)
Antoni Jucewicz SVD, Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 290.