TOM XIII – 2000 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XIII

Spis treści

ARTYKUŁY

Kard. Miloslav Vlk
Europa Ducha.

Bruno Forte
Kościół katolicki wobec win przeszłości.

Ks. Jacek Nawrot
Pojęcie kapłańskiej „caritas pastoralis”.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Argumenty za i przeciw pierwszeństwu Ewangelii Marka.

Ks. Jacek Bramorski
Nawrócenie jako droga do Ojca.

Ks. Tomasz Frymark
Kwalifikacja śmierci polskich kapłanów z Wolnego Miasta Gdańska w świetle prawa kanonizacyjnego.

Ks. Bronisław Grulkowski
Ontogeneza postaw „być” i „mieć” — wstępne poszukiwania empiryczne.

Ks. Wojciech Cichosz
Implikacje pedagogiczne antropologii Jacquesa Maritaina.

Ks. Wojciech Cichosz
Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu.

Ks. Maciej Bała
Nauka i wiara – przestrzeń dialogu.

Ks. Janusz Balicki
Założenia antropologiczno – społeczne stanowiska kościoła wobec współczesnych zagadnień demograficznych.

Ks. Tadeusz Balicki
Powołanie samodzielnej jednostki kościelnej na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

Tadeusz Kamiński
O ewolucji pomocy potrzebującym. Przyczynek do dziejów pracy socjalnej i charytatywnej.

Jarosław Koral SDB
Proces tworzenia się kultury lokalnej na przykładzie Ziemi Świebodzińskiej.

Leszek Jażdżewski
Życie codzienne na Kaszubach – w okresie okupacji hitlerowskiej.

Ks. Mirosław Paracki
Celebracja sakramentu bierzmowania w Kościele partykularnym.

Ks. Mirosław Paracki
Eucharystia w życiu Kościoła partykularnego.

RECENZJE ORAZ OMÓWIENIA

Ks. Filip Krauze (rec.)
Jan Perszon, Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bemardinum”. Lublin-Pelplin 1999.ss.614.

Ks. Robert Kaczorowski (rec.)
Ks. Ireneusz Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. Wyd Polihymnia, Lublin 2000, ss. 470.

Ks. Maciej Bała (rec.)
Bemhard Welte, Czym jest wiara?, Pax, Warszawa 2000. ss. 90

Ks. Maciej Bała (rec.)
Tadeusz Gadacz, Rozumowe poznanie Boga. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2000, ss. 40.

Ks. Maciej Bała rec.)
Paul Ricoeur, Andre La Cocque, Penser la Bibie. Seuil. Paris 1998, ss. 468.