TOM IX – 1993 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom IX

Spis treści

Józef Borzyszkowski
Kolokwia Gdańskie 1986—1989

Colloquium Gdańskie (18—19 X 1986 r.)

Leszek Moszyński
Przedchrześcijańska religia Słowian na Pomorzu na tle ogólnosłowiańskim.

Gerard Labuda
Chrystianizacja Pomorza (X—XIII stulecie).

Stanisław Mielczarski
Działalność misyjna Wojciecha i Ottona.

Zygmunt Szultka
Kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny na Górze Chełmskiej jako miejsce kultowe w średniowieczu.

Jarosław Wenta
Wschodniopomorska tradycja historyczna.

II Colloquium Gdańskie (17—18 X 1987 r.)

Andrzej Sakson
Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Mazurach przed i po 1945 roku.

Leszek Belzyt
Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Warmii przed i po 1945 roku.

Zygmunt Szultka
Rola Kościoła ewangelickiego w procesie germanizacji ludności kaszubskiej wschodniej części Pomorza Zachodniego w XIX wieku.

Lech Bończa-Bystrzycki
Problemy odbudowy świątyń i organizacji sieci parafialnej na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.

Materiały, artykuły, recenzje

Władysław Szulist
Materiały do historiografii kościelnej północnej części Pomorza Nadwiślańskiego 1976—1990.

Eugeniusz Myczka
Biskup Edward O’Rourke wobec społeczności polskiej w b. Wolnym Mieście Gdańsku.

Henryk Stępniak
Niektóre problemy społeczne Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920—1933.

Kazimierz Kloskowski
Cel i wyjaśnianie celowościowe ewolucji.

Jan Jankowski
Ateizm w ujęciu Gabriela Marcela.

Vincent Mora O.S.B.
Le refuse d’Israël. Matthieu 27,25- Les Editions du Cerf 29, bd Latour—Maubourg, Paris 1986 ss. 182 (Rec. Andrzej Kowalczyk).

Andrej Kodjak
A Structural Anałysis of the Sermon on the Mount, Mouton de Gruyter. Berlin. New York. Amsterdam 1986, ss. 234 (Rec. Andrzej Kowalczyk).