TOM I – 1973 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom I

Spis treści

Bp Lech Kaczmarek
Słowo wstępne – s. 5

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Antoni Baciński CM
Polskie duchowieństwo katolickie w Wolnym Mieście Gdańsku 1919—1939 – s. 7

Eugeniusz Myczka
Z dziejów walki o wiarę i polskość pod zaborem pruskim – s. 119

Ks. Wiesław Lauer
Warunki społeczne Judejczyków deportowanych do Babilonu w świetle tekstów biblijnych i pozabiblijnych

Ks. Jan Majder
Wzajemne relacje Tradycji i Pisma Świętego w nauce Soboru Watykańskiego II – s. 175

Ks. Grzegorz Gólski CM
Leibniz a Wolff — Problem zależności systemowej – s. 213

Ks. Ludwik Kostro
Przyczynki Czesława Białobrzeskiego do hylemorfistycznej interpretacji mechaniki kwantowej – s.223

S. Angola Serkowska
Prawo do pracy w katolickiej nauce społecznej – s. 241

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Spotkania naukowe przedstawicieli gdańskiego środowiska teoiogiczno-filozoficznego (ks. Stanisław Bogdanowicz) – s.271

Sympozjum naukowe dla inteligencji Wybrzeża 20 lutego 1972 r. (ks. Stanisław Bogdanowicz) – s. 272

Ks. K. Dąbrowski, Działalność gospodarcza, społeczna i kulturalna cystersów oliwskich (XII—XVI w.), Pelplin 1972 (ks. Alojzy Rotta) – s.277

W. Z. Lauer, La divinazione nel Vecchio Testamento, Roma 1970 (ks. Stanisław Mędala CM) – s.277

Le Targum de Job de la grotte XI de Qumran, ed. et trąd. J P. M. van. der Ploeg et A. S. van der Woude, Leiden 1971 (ks. Stanisław Mędala CM) – s. 279