Archives

Banałem jest stwierdzenie o przemijaniu. Łatwo je dostrzec przy okazji spotkania z osobą dawno niewidzianą, np. w ramach organizowanych, przy okazji najczęściej okrągłych rocznic, zjazdów absolwentów. Rzadziej mamy do czynienia z regularny-mi spotkaniami osób, które miały sposobność zasiadać wspólnie w szkolnej ławie. Do wyjątku na tym polu należy International Colloquium of Dramatic Theology (Międzynarodowe Kolokwium […]

Jednym z aspektów refleksji na posługą spowiednika jest zwrócenie uwagi na róż-ne grupy penitentów. Wśród nich chyba najliczniejszą grupę stanowią małżonkowie. Autorzy opracowań dla spowiedników starają się możliwie najlepiej ukazać specy-fikę małżeńskiego powołania, ich zadania i obowiązki, a także trudności i problemy natury moralnej związane z życiem małżeńskim. Wiedza ta jest konieczna, by owoc-nie sprawować […]

Na Zachodzie popularne jest przekonanie, że człowiek nie ma potrzeby odwoły-wania się do tego, co transcendentne, szczególnie zaś do osobowego Boga. Konfron-towany z islamem „oświecony” Zachód daje rozbieżne odpowiedzi – od fascynac-ji po negację. Również chrześcijanie ustosunkowują się do tej religii w odmienny sposób, co znajduje odbicie w opracowaniu opublikowanym w Wydawnictwie Herd- era w […]

Damian Zdrada, autor recenzowanej książki, jest psychoterapeutą, specjalistą te-rapii uzależnień, zaś recenzji wydawniczej dokonał dr hab. nauk medycznych Marek Krzystanek – psychiatra i seksuolog, co wskazuje, że tytułowy problem seksoholi-zmu, perwersji i miłości został zgłębiony przez osoby kompetentne co do istoty pro-blemu. Damian Zdrada skupił swoje analizy wokół czterech zasadniczych wątków, tworzących kolejne rozdziały uporządkowane […]

Bardzo dobrze się stało, że w ramach serii wydawniczej Scripta Theologica Tho-runensia. Communio sanctorum została przygotowana kolejna ważna publikacja dotycząca chrztu. To swego rodzaju kontynuacja refleksji zawartej w książce Odkry- wać dar chrztu świętego. Tym razem ks. Stanisław Suwiński oraz ks. Zbigniew Wa-nat do swego projektu naukowego zaprosili teologów podejmujących liczne aspekty praktyczne chrztu, zarówno […]

Ważne wydarzenia powinny być dokumentowane poważnymi opracowaniami naukowymi. Słowa bowiem, choć pozostawiają ślady w umysłach i sercach słucha-czy, są jednak z natury ulotne. Bez wątpienia szczególną okazją do zapamiętania była 1050. rocznica chrztu Polski przeżywana w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Dobrze się stało, że w ramach serii wydawniczej Scripta Theologica Thorunensia.Communio sanctorum została przygotowywana publikacja dotycząca […]

Trzeźwość naszego narodu jest niezwykle aktualną i doniosłą kwestią społeczną, gdyż problem alkoholizmu dotyczy – wprawdzie w różnym stopniu – wielomilion-owej rzeszy Polaków. Świadomość bolesnych konsekwencji tego nałogu mobilizuje do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Ma temu służyć m.in. ogłoszony w roku 2018 Narodowy Program Trzeźwości. W […]

Rozumienie gnostycyzmu w ostatnim wieku przeszło rewolucyjną drogę, przede wszystkim dzięki odkryciu Biblioteki z Nag Hammadi w 1945 roku. Po przetłuma-czeniu tekstów gnostyckich na współczesne języki pojawiło się sporo komentarzy i badań dotyczących myśli gnostyckiej. Mimo, że mija ponad 40 lat od pierwszych współczesnych tłumaczeń – to rozumienie ruchu gnostyckiego jest zadaniem nie-ukończonym i nadal […]

Niezbyt wielkim, ale jednocześnie rozpoznawalnym w Europie i na świecie krajem jest Austria. Podkreśla się jej walory turystyczne, szeroką ofertę kulturalną (w tym muzyczną) oraz polityczną rolę, jaką odgrywała w przeszłości i odgrywa obecnie. W 2017 r. ponadlokalne zainteresowanie wywołały wybory parlamentar-ne w Austrii, które wygrała Austriacka Partia Ludowa (Österreichische Volkspartei, ÖVP). Znaczenie miała nie […]

Ksiądz profesor Jacek Hadryś zajmuje ważne miejsce w polskim środowisku na-ukowym, należy do grona znanych i cenionych teologów duchowości. Stąd też nie dziwi, że jego najnowsza książka Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego jestwartością samą w sobie. Prowadzone przez autora analizy umożliwiają zrozumienie dynamicznego charakteru życia duchowego konkretnego człowieka (wymiar egzy-stencjalno-personalistyczny). Jestem pewien, że dla wielu recenzowana […]