Słowo bpa L. Kaczmarka

Słowo wstępne

Diecezja Gdańska nie może poszczycić się długowieczną tradycją; jednak za naszych dni rośnie tutaj kadra kapłanów wykształconych na uniwersytetach krajowych i zagranicznych.

„Studia Gdańskie” mają im ułatwić start do pracy naukowej. W szczególności dla grona profesorskiego Gdańskiego Seminarium Duchowego w Oliwie „Studia Gdańskie” stanowią realną możliwość publikacji prac naukowych z rożnych dziedzin wiedzy kościelnej.

Okólnik Św. Kongregacji do Spraw Duchowieństwa postuluje w sprawie stałego kształcenia i formacji duchowieństwa ukazywanie się naukowych periodyków, które nie tylko pobudzą czytelnictwo wśród księży, ale stanowić będą rzeczowy dowód intelektualnej prężności duchowieństwa.

Naukowy rocznik teologiczny pt. „Studia Gdańskie” stanowi nie tylko rzeczowy wkład w ogólnopolski dorobek naukowy, teologicznych w kraju, ale jest także wyrazem dbałości o skarbnicę kultury narodowej na Ziemi Gdańskiej.

Artykuły, zarówno z dziedziny teologii, filozofii, jak i innych działów wiedzy kościelnej, są wynikiem twórczości naukowej autorów, ich zainteresowań, związanych w ogromnej mierze właśnie z Ziemią Gdańską, kryjącą w sobie wiekowe tradycje kultury polskiej.

Niechże ten tom opublikowanych w roku, w którym diecezja gdańska odbywa swój II w dziejach Synod Diecezjany, przysłuży się zarówno sprawie polskiej w historycznie polskim Gdańsku, jak i sprawie twórczości filozoficzno-teologicznej grona ludzi, przeważnie duchownych, pracujących naukowo w tej małej przestrzennie, ale dynamicznej i prężniej diecezji.

Wreszcie „Studia Gdańskie” mają stanowić, w pewnym przynajmniej zakresie, wkład naukowy, historyczny , filozoficzno-teologiczny polskiego duchowieństwa i osób świeckich w dzieło kultury polskiej, potwierdzając tym samym słuszność hasła: Gedania docet.

Lech Kaczmarek
Biskup Gdański