STUDIA GDAŃSKIE

REDAKTOR  NACZELNY: ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELENGO: ks. dr Krzysztof Grzemski

SEKRETARZ REDAKCJI: ks. mgr Łukasz Koszałka

REDAKTORZY  TEMATYCZNI  

ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG - historia i nauki biblijne
ks. prof. dr hab. Jan Perszon, UMK - teologia systematyczna
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, UMK - teologia praktyczna
ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW - filozofia i nauki społeczne

REDAKTOR  JĘZYKOWY: : ks. dr Maciej Kwiecień

NATIVE  SPEAKER: : dr hab. Jean Ward, prof. UG

R A D A   N A U K O W A  

ks. Janusz Balicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. Wojciech Bęben (Uniwersytet Gdański)
ks. Jacek Bramorski (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
ks. Andrzej Dańczak (Gdańskie Seminarium Duchowne)
Adam Drozdek (Duquesne University w Pittsburghu)
ks. Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. Dariusz Kotecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dariusz Robert Mazurek OFM Conv. (Instituto Superior de Estudios Teologicos „Juan XXIII” w Limie, Peru)
ks. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. Józef Niewiadomski (Leopold-Franzens-Universität w Innsbrucku)
ks. Ivan Platovnjak (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
ks. Piotr Roszak (Universidad de Navarra w Pampelunie)

R E C E N Z E N C I  W S P Ó Ł P R A C U J Ą C Y  


prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Daniel Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ks. dr hab. Ryszard Czekalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)
ks. bp dr hab. Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Edward Jakiel (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Robert Kaczorowski (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Wiesław Kraiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Anna Kuśmirek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Wiesław Łużyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Andrzej Najda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Marek Parchem(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Piotr Roszak (Universidad de Navarra w Pampelunie)
ks. dr hab. Stanisław Suwiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr Ivan Štuhec (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
ks. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. dr hab. Zbigniew Wanat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

W Y D A W C A

G D A Ń S K I E  S E M I N A R I U M  D U C H O W N E
K U R I A  M E T R O P O L I T A L N A  G D A Ń S K A

strona główna | ostatni numer | numery od 1973 | informacje dla autorów
sposób cytowania | redakcja | o czasopiśmie | slowo bpa l. kaczmarka

© 2012-2013 Studia Gdańskie