Informacje dla autorów

Zasady publikowania w „Studiach Gdańskich”

I. Informacje ogólne

„Studia Gdańskie” (w skrócie StGd) są periodykiem naukowym, który publikuje oryginalne artykuły naukowe i recenzje, nie będące aktualnie przedmiotem innego postępowania wydawniczego, z zakresu badawczego dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uprzywilejowaniem zagadnień z egzegezy biblijnej, teologii systematycznej i praktycznej, historii religii i Kościoła oraz filozofii, socjologii i pedagogiki.

Teksty, tj. artykuły lub recenzje, są publikowane w języku polskim lub angielskim. Przed publikacją wszystkie artykuły przesłane do StGd przechodzą proces ślepej recenzji.

Przesłane artykuły muszą odpowiadać kryteriom oryginalnych tekstów naukowych. Cel artykułu musi być ewidentny, omawiane w nim (hipo)tezy jasno sformułowane, zasadniczy i oryginalny wkład wyakcentowany, metodologia poprawna i przejrzysta. Artykuły muszą być zaopatrzone w odpowiedni aparat naukowy (cytaty, odnośniki bibliograficzne, wykaz konsultowanej literatury, itp.).

II. Prawa autorskie

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:

Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

 • 1. Wydanie i rozpowszechnianie artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
 • 2. Utrwalanie na maszynowych nośnikach informacji;
 • 3. Wprowadzanie do pamięci komputera;
 • 4. Wprowadzanie do czytelni on-line;
 • 5. Wprowadzanie do obrotu;
 • 6. Wprowadzanie do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych;
 • 7. Rozpowszechnianie artykułu na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).

III. Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów

 • 1. Teksty prac w formacie Microsoft Word w wersji elektronicznej należy zgłosić i załączyć po zalogowaniu się lub zarejestrowaniu na https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/.
 • 2. Teksty są przekazywane najpierw do wstępnej oceny redaktorom tematycznym, którzy decydują o dopuszczeniu artykułu do procesu recenzji.
 • 3. Każdy artykuł jest poddany ocenie dwóch recenzentów z zastosowaniem zasady podwójnej anonimowości (double-blind review), tzn. autorzy i recenzenci artykułów nie znają swoich tożsamości.
 • 4. Lista recenzentów współpracujących ze „Studiami Gdańskimi” jest podana na stronie internetowej czasopisma.
 • 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny, uwzględniwszy ocenę recenzentów oraz ostateczną wersję tekstu dostarczoną przez autora po ustosunkowaniu się do ewentualnych korekt sugerowanych przez recenzentów.
 • 6. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych.

IV. Wskazania edytorskie

 • 1. Objętość artykułu (łącznie z wykazem literatury) nie może przekraczać 40 tys. znaków a recenzji 15 tys. znaków (ze spacjami włącznie), w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; w przypisach czcionka 10 z odnośnikami w indeksie górnym).
 • 2. Do artykułu należy dołączyć:
  • a) streszczenie (100-150 słów) i słowa kluczowe (3-5) w języku polskim;
  • b) tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim;
  • c) alfabetyczny wykaz literatury wykorzystanej przy pisaniu artykułu;
  • d) krótki biogram Autora (obejmujący tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy (afiliację), numer ORCID oraz adres do korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej).
 • 3. Artykuły przesłane do Redakcji powinny być poprawne językowo i stylistycznie oraz mieć przejrzystą strukturę z wyraźnie zaznaczonym wstępem, kolejnymi częściami analizy (ze śródtytułami) i zakończeniem.
 • 4. W przesyłanym tekście nie należy stosować żadnego specjalnego formatowania. Akapity zanaczyć enterem, nie dzielić wyrazów i nie stosować wyróżnień.
 • 5. W przypadku, gdy zgłoszony artykuł jest rezultatem realizacji konkretnego programu badawczego lub projektu finansowanego przez organizację lub instytucję, należy to wyraźnie zaznaczyć w specjalnym przypisie na pierwszej stronie artykułu (odnośnik dołączony do tytułu). Np. Niniejsze studium jest częścią projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO- 2017/31/B/HS1/03457).
 • 6. Przypisy wyjaśniające należy stosować tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Przy numerowaniu przypisów należy używać cyfr arabskich. Przypisy wyjaśniające nie powinny być używane do rutynowych odnośników bibliograficznych. Rutynowe odwołania bibliograficzne należy umieścić w samym tekście w nawiasach, z podaniem autora (nazwiska), roku, numeru stron/y, np. (McCormick 2007, 54). Wprowadzając w takich odnośnikach zakres stron, między numerami stron należy użyć łącznika, np. 12-14 (bez spacji między myślnikiem a cyfrą). Poszczególne odnośniki w tych samych nawiasach powinny być oddzielone średnikiem a strony kropką (bez spacji), np. (McCormick 2007, 54; Dohmen 2021, 40.45.71-73). W przypadku dwóch lub trzech autorów (nazwisk) w tym samym odnośniku między nazwiskami należy wpisać „i”, np. (Schmid i Kowalski 2017, 53-57). W przypadku więcej niż trzech autorów (nazwisk) w tej samym odnośniku należy powołać się na pierwszego autora (nazwisko) i użyć skrótu „i in.”, np. (Nowak i in. 2007, 41). Używanie skrótów, takich jak „por.” jest niedozwolone. W przypadku odwołań rutynowych, odnoszących się tylko do ostatniego zdania, nawiasy (z odnośnikiem) są umieszczane w zdaniu, tj. pisane przed kropką (ostatnim znakiem interpunkcyjnym). W przypadku odwołań rutynowych, odnoszących się do większej liczby zdań lub całego akapitu, nawiasy umieszcza się poza ostatnim zdaniem, tj. po kropce (ostatnim znaku interpunkcyjnym). Wszystkie wykorzystane publikacje należy wymienić osobno na końcu artykułu w specjalnej sekcji zatytułowanej „Bibliografia” i ułożyć w porządku alfabetycznym (według nazwiska autora) i chronologicznym. W przypadku więcej publikacji tego samego roku tego samego autora (nazwiska), do roku publikacji należy dodać odpowiednią literę (a, b, c itd.), np. 1992a, 1992b itd.
 • W przypadku odniesień do tekstów biblijnych należy używać standardowych polskich skrótów ksiąg biblijnych (wg: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia Tysiąclecia], wyd. 5, Poznań 2008). Przy cytowaniu tekstu biblijnego łącznik (-) jest używany między wersetami a myślnik (–) między rozdziałami. Po cyfrze informujacej o numerze księgi nie ma być spacji; podobnie przed cyfrą podającej numer wersetu. Np. 2Sm 6–8; 1Krl 7,13-22.40.48-51.
 • 7. Zapis bibliografii (najczęściej spotykane typy)
 • Niżej są przedstawione przykłady zapisu bibliograficznego w najczęściej spotykanych publikacji, który należy stosować w końcowym wykazie wykorzystanej literatury (Bibliografia).
  • a) Książka – Nazwisko, Inicjał(y) imienia /imion autora. rok publikacji. Pełny tytuł (kursywą) (Seria wydawnicza; numer w serii). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  • Butler, T.C. 2009. Judges (Word Biblical Commentary; 8). Nashville: Thomas Nelson.
  • Więcej autorów:
  • Jaczynowska, M., Musiał, D., Stepień, M. 2004. Historia starożytna. Warszawa: Trio.
  • b) Artykuł w czasopiśmie – Nazwisko, Inicjał(y) imienia /imion autora. rok publikacji. Pełny tytuł artykułu. Nazwa czasopisma (kursywą), tom (zeszyt), pierwsza-ostatnia strona.
  • Kubiś, A. 2016. Znaczenie pozycji aniołów w grobie Jezusa w J 20,12. The Biblical Annals, 6 (3), 459-493.
  • c) Rozdział /artykuł w książce – Nazwisko, Inicjał(y) imienia /imion autora. rok publikacji. Tytuł rozdziału /artykułu. W: Nazwisko, Inicjał(y) imienia /imion redaktora (red.), Pełny tytuł książki (kursywą) (Seria wydawnicza; numer w serii). Miejsce wydania: Wydawnictwo, numery stron.
  • Szamocki, G. 2021. The Motif of Gods Mountain and Transhumanism in the Biblical Perspective. W: R. Petkovšek, B. Žalec (red.), Transhumanism as a Challenge for Ethics and Religion (Theology East – West / Theologie Ost – West; 27). Zürich: LIT Verlag, 181-188.
  • d) Źródło internetowe – Nazwisko, Inicjał(y) imienia /imion autora. rok publikacji. Tytuł. Adres http (data dostępu)
  • Pioske, D. 2019. First Temple. https://www.bibleodyssey.org/places/main-articles/first-temple  (dostęp: 13.05.2022)

Etyka publikacyjna

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Redakcja „Studiów Gdańskich” stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Przekazując tekst do redakcji „Studiów Gdańskich”, autor publikacji stwierdza, że przesłany tekst stanowi dzieło oryginalne, rzetelnie przygotowane, które nie było dotąd publikowane i aktualnie nie podlega ocenie w innym czasopiśmie.

W przypadku chęci przedruku artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Studiów Gdańskich”, autor musi uzyskać pisemną zgodę na udostępnienie publikacji.

Tekst powinien spełniać wymagania bibliograficzne i dotyczące konstrukcji przypisów, zgodnie z prawem autorskim.

Jeśli tekst ma zostać przesłany do recenzji musi spełniać kryteria podane wyżej.

I. Obowiązki Redakcji

Decyzja o publikacji: Redakcja jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu pracy. Decyzja opiera się na wartości naukowej publikacji, jej zgodności z tematyką prezentowaną w czasopiśmie, oryginalności ujęcia tematu oraz przejrzystości wywodu.

Bezstronność: W ocenie artykułów nie bierze się pod uwagę narodowości autorów, ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia, obywatelstwa czy przekonań politycznych. Prace podlegają ocenie wyłącznie pod względem merytorycznym.

Poufność: Redakcja nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, recenzenci i redaktorzy.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Nieopublikowane prace nie mogą być przez redakcję ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym wykorzystywane bez pisemnej zgody autorów.

Postępowanie w sytuacjach naruszających zasady etyki wydawniczej: w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej Redakcja postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj (link: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf ).

II. Obowiązki Autora

Rzetelność naukowa: Autor zobowiązany jest do dokładnego opisu wykonanych prac badawczych, do obiektywnej dyskusji i prezentacji wyników. Publikacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Prezentowanie i interpretowanie wyników badań w sposób nieuczciwy lub niedokładny jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem pracy.

Oryginalność i plagiat: Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne prace. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne. Autor nie powinien przesyłać tej samej pracy do więcej niż jednego czasopisma.

Potwierdzenie źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu. Powinien cytować publikacje, które mają znaczenie dla prezentowanej tematyki.

Autorstwo pracy: Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstaniu, realizacji i interpretacji pracy.

Autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski ma obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów).

Autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali uwzględnieni w tekście oraz że przed publikacją zapoznali się i zatwierdzili ostateczną wersję pracy, a także zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Ghostwriting (ukrywanie udziału w powstaniu publikacji osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej) i guest authorship (podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację) są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, itp.

III. Obowiązki Recenzenta

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych: Recenzje pomagają redaktorowi naczelnemu i kolegium redakcyjnemu w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a autorom w podwyższaniu jakości ich prac.

Recenzja double-blind review: Redakcja stosuje model dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review – tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom). Rozwiązanie to zapewnia większy obiektywizm oceny poprzez wykluczenie potencjalnego uprzedzenia recenzenta do autorów. Publikacja jest oceniana na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Terminowość: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję i podać przyczynę.

Poufność: Wszystkie recenzowane teksty oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie tekstów i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).

Anonimowość: Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Obiektywizm: Recenzja powinna mieć charakter obiektywny i być konstruktywną oceną pracy. Subiektywna krytyka autora pracy jest uważana za niewłaściwą. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Weryfikacja oryginalności tekstu: Recenzent powinien zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Recenzent powinien poinformować redakcję o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu (jeśli mają miejsce), w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu czy autoplagiatu.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać pracy, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem.

Lista recenzentów: Imiona i nazwiska recenzentów „Studiów Gdańskich” pozostają do wiadomości Redakcji.